Δαπάνες ανελκυστήρα

Η επισκευή του Ασανσέρ επιμερίζετε βάση των χιλιοστών επι της αναλογίας του καθενός στις δαπάνες των κοινοχρήστων οπως αναφέρει και ο νόμος απο την 16/12/1977 Αριθμ. Φύλλου 1296.
(Ειδικά προκειμένου περί πολυκατοικίας που έχει ανελκυστήρα, κάθε δαπάνη συντηρήσεως, αντικαταστάσεως, επισκευής κ.λ.π. της έγκαταστάσεως αυτής καί τών μηχανημάτων της (έκτος άπό τήν τακτική περιοδική συντήρηση) βαρύνει κάθε διαμέρισμα της πολυκατοικίας (περιλαμβανομένων καί των διαμερισμάτων τοΰ ισογείου) ποσοστό που θά είναι ο λόγος τοΰ έμβαδοΰ αύτοΰ σέ σχέση μέ τό συνολικό εμβαδό τών διαμερισμάτων όλης τής πολυκατοικίας (όπως δηλαδή γίνεται καί ή κατανομή τών κοινοχρήστων δαπανών).
Όσον αφορά τόν έπιμερισμό της δαπάνης λειτουργίας τοϋ ανελκυστήρος δηλαδή της καταναλώσεως ηλεκτρικής ενέργειας για τήν κίνηση του ώς καί τής δαπάνης τακτικής περιοδικής συντηρήσεως του θά γίνεται μέ βάση τούς συντελεστες του κατωτέρω πίνακα επιμερισμός δαπάνης γιά κάδε όροφο:

elevator-costsΙσόγειο (περίπτωση βατού δώματος) Συντελ. 0,30

 

1)    » » μή » » » 0,00
2)    1ος Οροφος » 1,00
3)    2ος » » 1,10
4)    3ος » » 1,20
5)    4ος » » 1,30
6)    5ος » » 1,40
7)    6ος » » 1,50
8)    7ος » » 1,60
9)    8ος » » 1,70
10)   9ος » » 1,80
11) 10ος » » 1,90
12) 11ος » » 2,00
13) 12ος » » 2,10
Για περισσότερους από 12 ορόφους προστίθεται γιά κάθε όροφο. 0,1 τής μονάδος.

 

Επιμερισμός δαπάνης γιά κάθε διαμέρισμα: Αθροίζουμε άρχικά τους ανωτέρω συντελεστάς των ορόφων της πολυκατοικίας και το άθροισμα αυτό το παίρνουμε σαν παρανομαστή κλάσματος μέ αριθμητή τόν αντίστοιχο συντελεστή κάθε ορόφου.

 

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό τών δαπανών λειτουργίας τοΰ άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σέ κάθε όροφο. Στή συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά μέ το έμβαδό κάθε διαμερίσματος τοΰ ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται μέ κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό έμβαδό τών διαμερισμάτων τοΰ ορόφου.

 

Με το κλάσμα αυτό πολλαπλασιάζεται το συνολικό ποσό τών δαπανών λειτουργίας τοΰ άνελκυστήρος και έτσι βρίσκεται ή δαπάνη πού αναλογεί σέ κάθε όροφο.
Στή συνέχεια ή δαπάνη κάθε ορόφου επιμερίζεται αναλογικά μέ το έμβαδό κάθε διαμερίσματος τοΰ ορόφου δηλαδή πολλαπλασιάζεται μέ κλάσμα πού έχει αριθμητή το εμβαδό κάθε διαμερίσματος και παρανομαστή το συνολικό έμβαδό τών διαμερισμάτων τοΰ ορόφου.

Παράδειγμα:

Έστω πενταώροφη πολ/κία μέ βατό δώμα πού στον τρίτο όροφο της έχει 4 διαμερίσματα εμβαδού 30 τ.μ. 40 τ.μ. 50τ.μ. και 80 τ.μ. και ή συνολική δαπάνη λειτουργίας τοΰ άνελκυστηρος ανέρχεται σέ 1260 δρχ.

α) Άθροισμα συντελεστών 5φης πολυκατοικίας βάσει τοΰ σχετικού πίνακα.
Ισόγειο (βατό δώμα) 0.30
1ος όροφος 1.00
2ος » 1.10
3ος » 1.20
4ος » 1.30
5ος » 1.40
Σύνολο 6.30

β) Δαπάνη κάθε ορόφου Ίσόγειο (βατό δώμα)
0,30/6.30χ 1.260= 60 δρχ.
1ος όροφος 1,00/6.30χ 1.260=200 »
2ος » 1.10/6.30x 1.260=220 »
3ος » 1.20/6.30χ 1.260=240 »
4ος » 1.30/6.30x 1.260=260 »
5ος. » 1.40/6.30χ 1.260=280 »
Σύνολο 1.260

γ) Επιμερισμός δαπάνης μεταξύ διαμερισμάτων 3ου ορόφου – Συνολικό έμβαδό τών 4 διαμερισμάτων τοΰ ορόφου Α=30 τ.μ., Β=40 τ.μ., Γ=50 τ.μ., Δ=80 τ.μ., δηλ. σύνολον 200 τ.μ. – Δαπάνη ορόφου προς κατανομή 240 δραχμ.
Α δΐαμ. (τών 30-τ.μ.) 30/200×240= 36 δρχ
Β » (τών 40τ.μ.) 40/200×240= 48 »
Γ » (τών 50τ.α.) 50/200×240= 60 »
Δ » (τών 80τ.μ.) 50/200χ 240= 96 »
Σύνολο 240)

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣΑριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2077/1992 «Κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2077/1992 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατά ξεις» (ΦΕΚ 14/Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε & κ), 2 και 3 του ν. 1338/1983 (34/Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν.1440/ 1984 (70/Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του ν. 1338/1983 “εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου” (ΦΕΚ 34/Α΄/1983).
5. Την υπ’ αριθμ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με την οποία προσαρμόσθηκε στην ελληνική Νομοθεσία η Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συμβουλίου της Ευ ρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες».
6. Την υπ’ αριθμ. οικ. 3354/1991 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 149/Β/14.2.2001) «Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα». 21 Δεκεμβρίου 2005
7. Το Βασιλικό Διάταγμα 37/23 Δεκεμβρίου 1965/17 Ιανουαρίου 1966 (ΦΕΚ Α΄/10) περί κατασκευής και λει τουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
8. Τη συμπλήρωση του πλαισίου εφαρμογής της Οδηγίας 95/16/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες», η οποία μεταφέρθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση.
9. Την υπ’ αριθμ. 3899/253/Φ9.2 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002), όπως έχει διορθωθεί στα ΦΕΚ 372/ Β/26.3.2002, 510/Β/25.4.2002 και 781/Β/25.6.2002 σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
10. Την ανάγκη για τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με τους ανελκυστήρες ώστε να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για την εφαρμογή των μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων κατά τη θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρμόζεται η υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/11.9.1997) κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815Β) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ ΕΚ (για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες από 1.7.1999).
β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και κανονισμοί που αφορούν στους χώρους και στις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε θα ισχύουν στο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (ΓΟΚ), στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζομέ νων στους ανελκυστήρες, στον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β΄) υπουργική απόφαση. γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών & μηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελκυστήρα.
δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστασίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 κοινή υπουργική απόφαση εφαρμόζονται υποχρεωτικά και από τις Πολεοδομικές Αρχές κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

Άρθρο 2 «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα»
Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», από τους έχοντας αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τις με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κα τοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος χορηγεί, προσωρινά, ρεύμα, η παροχή του οποίου διακόπτεται, αυτοδικαίως, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία παροχής, εφόσον δεν έχει στη συνέχεια προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) ή βεβαίωσηαπόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα, σύμφωνα με το άρθρο 3, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο (2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α.

Άρθρο 3 Καταχώρηση Ανελκυστήρα
1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν.Α. τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μη τρώο και τους τεχνικούς φακέλους των εγκατεστημένων ανελκυστήρων. 2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. αίτηση καταχώρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της παρούσας, που πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφό της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. Μαζί με την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και τον αρμόδιο μηχανικό, συ νυποβάλλεται και ο τεχνικός φάκελος που θα περιέχει τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
2. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανο στασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.
3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα με τα όργανα του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου).
4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται:
(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη
(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ιδιοκτήτη. (εις διπλούν)
(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή, θεωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό. (εις διπλούν)
5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση
6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/11.9.1997) κοινής υπουργικής απόφασης: α) Εξακρίβωση ανά μονάδα. i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου) ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. β) Τελικός έλεγχος. i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου). ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/1308, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα. iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες». i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου) ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα. iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της ΚΥΑ Φ9.2/οικ.32803/ 1308. δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής. i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου) ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα. iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/ οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας: i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης. ii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/ 1308 κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου) Τα έγγραφα των περιπτώσεων α),β),γ),δ),ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ, εκδίδονται σύμφωνα με τα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση, και πάντα για τα έγγραφα τα προερχόμενα από φορείς διαπιστευμένους από το ΕΣΥΔ, δε θα γίνονται αποδεκτά από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και έχουν ισχύ που υπερβαίνει τις προθεσμίες της παρούσας, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Ν. Α. μέχρι τη λήξη της ισχύος τους. II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1. Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του ανελκυστήρα που, εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτησή του από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 στις οποίες δηλώνεται: (α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν) (β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν) 3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση 4. Πιστοποιητικό αρχικού ή περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.
ΙΙΙ. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ ΣΗΣ 1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας.2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 3. Μηχανολογικό σχέδιο, στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη μηχανο στασίου ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου, εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα, θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία. 4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CΕΝΕLΕC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα με αυτά του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου). 5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/86 στις οποίες δηλώνεται: (α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν) (β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν) 6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση 7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Άρθρο 4 Συντήρηση
1. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική. 2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.
Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορυθμίσεων, καθώς επίσης των καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας. 3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα. 4. Κριτήρια για τον αριθμό των συντηρήσεων των ανελκυστήρων είναι η συχνότητα χρησιμοποίησης, ο αριθμός των στάσεων, το είδος της χρήσης και ο περιβάλλον χώρος, σύμφωνα με τα οποία οι συντηρήσεις πραγματοποιούνται ως εξής : α) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους: i. σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα έως δυο (2) στάσεις, τέσσερις (4) φορές το χρόνο. ii. σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα από τρεις (3) έως τέσσερις (4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο. iii. σε πολυκατοικίες με ανελκυστήρα έως τέσσερις (4) στάσεις ή μονοκατοικίες με περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις, επτά (7) φορές το χρόνο.iv. σε πολυκατοικίες με ανελκυστήρα με περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις και κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι τέσσερις (4) στάσεις, εννέα (9) φορές το χρόνο. v. σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις, δέκα (10) φορές το χρόνο. β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους: i. σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης, ii. σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λ.π., iii. σε ξενοδοχεία (>3000 εκκινήσεις την εβδομάδα) ή σε κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>3000 διαδρομές εκκινήσεις την εβδομάδα) iv. σε νοσοκομεία,ο αριθμός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι μικρότερος από είκοσι τέσσερις (24) συντηρήσεις το χρόνο. 5. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της διακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γίνει συντήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. 6. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της συντήρησης. 7. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δύναται να συμφωνήσει με τον εκάστοτε υπεύθυνο συντηρητή να γίνονται περισσότερες επισκέψεις ετησίως από τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 4 Παράγραφος 4 και να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες (βλάβες, επισκευές, ανταλλακτικά).

Άρθρο 5 Συνεργεία Συντήρησης
1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α., έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. 2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1(υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε (3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτρο τεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται. 4. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί μέχρι εκατόν είκοσι (120) συντηρήσεις το μήνα. 5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά. Ο επικεφαλής του συνεργείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το παραπάνω χρονικό διάστημα από το προσωπικό του εν λόγω συνεργείου. 6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά ξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, εφόσον πραγματοποιούν και εγκαταστά σεις, χρησιμοποιούν προσωπικό που δεν απασχολείται στη συντήρηση ή που τυχόν πλεονάζει σε σχέση με τον αριθμό των συντηρούμενων ανελκυστήρων. Το προσω πικό αυτό υποχρεωτικά αποτελείται μεταξύ των άλλων και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη Δ΄ ειδικότητας. Οι αδειούχοι συντηρητές Δ’ ειδικότητας δεν έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων.

Άρθρο 6 Υποχρεώσεις συντηρητή
1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος του συνεργείου ή των συνεργείων πραγματοποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε έξι (6) μήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(α) του άρθρου 4, πλην της περίπτωσης ι, για την οποία ο έλεγχος θα πραγματοποιείται κάθε δεύτερο χρόνο και κάθε τρεις (3) μήνες για τους ανελκυστήρες της παρ. 4(β) του άρθρου 4 και ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης. (β) Στο βιβλιάριο συντήρησης αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκάστοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. 2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. 3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται μετά από κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 11. Οι υπηρεσίες που παρέχει δεν επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο ανελκυστήρας. 4. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους για τις απαραίτητες επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα και με τις χρονικές περιόδους α, β, γ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. Ειδικότερα, στη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέτρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την ασφάλεια των χρηστών, υποχρεούται να διακόψει τη λειτουργία του και ταυτόχρονα να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παραπάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραίτητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12. Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του με τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του ανελκυστήρα σε άλλο συντηρητή σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 8. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει, η δε Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση. Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, η διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι (20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή. 5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάληψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί επ’ ονόματί του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους. 7. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: (α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Ν. Α., στην περιοχή της οποίας υπάγεται η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης). (β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντηρήσεις. (γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. (δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων. Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι εξοπλισμένος τουλάχιστον με τα παρακάτω μηχανήματα όργανα και εργαλεία: Μία τράπεζα εργασίας με δύο τουλάχιστον μέγγενες και ένα τρυπάνι. Πλήρη σειρά εργαλείων για τις εντός του χώρου εργασίες επισκευής εξαρτημάτων και στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Όργανα μέτρησης τάσης, αντίστασης και έντασης. Συσκευή ανάρτησης θαλαμίσκου με συναφείς σφιγκτήρες 8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται να ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη διαχείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό την παραίτηση με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 στη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενημέρωση του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης. 9. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχει ριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 και την παράγραφο 1 του άρθρου 15.

>Άρθρο 7 Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων Μητρώο
1. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους έχοντες αυτό το δικαίωμα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων. 2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν. Α., όπου είναι η μόνιμη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του υπεύθυνου συντηρητή ή του νομικού προσώπου, με το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο, συνοδευόμενη από τα παρακάτω: (α) Τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συ νεργεία. (β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται στα στοιχεία α και β της παραγράφου 7 του άρθρου 6. (γ) Καταστάσεις συντηρούμενων ανελκυστήρων σελιδοποιημένες (εις διπλούν σε έντυπη μορφή και ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή), στις οποίες θα αναγράφονται οι ανελκυστήρες με τον ίδιο τρόπο όπως στο Βιβλίο – μητρώο. (δ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 των μελών των κινητών συνεργείων ότι απασχολούνται αποκλειστικά με τη συντήρηση ανελκυστήρων. (ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπεύθυνου των συνεργείων στην οποία δηλώνεται: ι. ότι απασχολείται αποκλειστικά με τη συντήρηση των ανελκυστήρων, ιι. ότι διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συντήρηση των ανελκυστήρων που αναγράφεται στις επι συναπτόμενες προς θεώρηση καταστάσεις, ιιι. ότι το βοηθητικό του προσωπικό και τα μέλη των συνεργείων του είναι ασφαλισμένα στο ΙΚΑ ή άλλο ασφαλιστικό οργανισμό. ιν. την έδρα των συνεργείων του και το τηλέφωνο – τηλεφωνητή. Αν ο υπεύθυνος των συνεργείων έχει το δικαίωμα να εκτελεί και εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να το δηλώνει στην προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, καθώς και ότι δεν θα απασχολεί κατά τη συντήρηση το προσωπικό (με ονομαστική αναφορά) που απασχολείται στις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων. 3. Η αρμόδια υπηρεσία της Ν. Α. ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί αδεία συνεργείου συντή ρησης ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα προηγούμενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία και καταστάσεις. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ιδία Υπηρεσία. 4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης μελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύ θυνο είκοσι (20) ημέρες πριν από την παραλαβή της επαγγελματικής τους άδειας ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα. Σε περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο δεν αντικατασταθούν τα αποχωρήσαντα μέλη των κινητών συνεργείων ή δεν τροποποιηθεί ανάλογα ο αριθμός των συντηρουμένων ανελκυστή ρων, ανακαλείται η άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων ή επιβάλλονται στον υπεύθυνο του Συνεργείου οι προβλεπόμενες από το παρόν Διάταγμα κυρώσεις. 5. Στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν. Α. τηρείται μητρώο με τις άδειες των συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. Στο μητρώο τηρείται φάκελος που περιλαμβάνει τα εξής: α) Την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων και τις πρωτότυπες επαγγελματικές άδειες του υπευθύνου και των μελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Στην περίπτωση που ο συντηρητής είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το αντίγραφο της εγγραφής του στα μητρώα της Υπηρεσίας Ανάπτυξης. β) Οι καταστάσεις των συντηρουμένων από το συνεργείο αυτό ανελκυστήρων σε έντυπη (θεωρημένη) και ηλεκτρονική μορφή. γ) Οι υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 ανάληψης και παραίτησης από συντηρήσεις. δ) Τυχόν πράξεις επιβολής κυρώσεων και άλλα σχε τικά στοιχεία. 6. Αν εκτελούνται συντηρήσεις σε περιοχή διαφορετική από τη μόνιμη έδρα του συνεργείου συντήρησης αντίγραφα των στοιχείων καταχώρησης, του πιστοποιητικού του φορέα ελέγχου, της άδειας λειτουργίας κατά περίπτωση και της υπεύθυνης δήλωσης της περίπτωσης γ) της παραγράφου 5, αποστέλλονται υπηρεσιακώς στην υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που τηρεί το σχετικό μητρώο. 7. Τα δημόσια έγγραφα που τηρούνται στο μητρώο χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν.1599/86 όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 8 Υποχρεώσεις Δικαιώματα ιδιοκτήτη ή διαχειριστή
1. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους είναι υπεύθυνος, πέρα από την ανάθεση της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω: α) Να μεριμνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα, την αρχική πιστοποίησή του από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου για τους ανελκυστήρες των περιπτώσεων ΙΙΙ και ΙV της παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας, και τον περιοδικό επανέλεγχο του. β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία λειτουργίας. γ) Να τηρεί αντίγραφο και να παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί το βιβλιάριο συντήρησης θεωρημένο από την αρμόδια υπηρεσία της Ν. Α. 2. Εάν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυμεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως, με συστημένη επιστολή, το συνεργείο είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες προ της αλλαγής και στο διάστημα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο. 3. Η νέα ανάληψη δηλώνεται με υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του νέου συντηρητή (εις διπλούν), θε ωρημένη για το γνήσιο του περιεχομένου από αρμόδιο φορέα ή οργανισμό, και του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου, θεωρημένη νομίμως για το γνήσιο της υπογρα φής, στην αρμόδια Υπηρεσία της Ν. Α., προσκομίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα, στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη, καθώς και την άδεια του συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων. Αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης διαβιβάζεται στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ν. Α. της έδρας του συντηρητή για να ενημερωθεί το μητρώο συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. 4. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δεν μπορούν να αναθέτουν την επισκευή ή λοιπές εργασίες στον ανελκυστήρα σε άλλα πρόσωπα εκτός του υπεύθυνου συντηρητή.

Άρθρο 9 Αναγνωρισμένοι φορείς ελέγχου
1. Οι αναγνωρισμένοι φορείς για την αξιολόγηση συμμόρφωσης – πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ενεργούν όλους τους ελέγχους, αρχικούς, περιοδικούς και έκτακτους επανέλεγχους των ανελκυστήρων και εκδίδουν τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στα παραρτήματα της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης και στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της παρούσας. 2. Οι αναγνωρισμένοι φορείς που είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και κοινοποιείται υποχρεωτικά σε όλες τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Ν. Α. της χώρας καθώς και στη Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. 3. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους δικαιούται να αναθέσει τον έλεγχο του ανελκυστήρα σε αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου της επιλογής του, συμβουλευόμενος τον κατάλογο της παραγράφου 2, εκτός των νέων ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρμόζεται η οδηγία 95/16/ΕΚ που ορίζει τον εγκαταστάτη του ανελκυστήρα ως αποκλειστικά υπεύθυνο για την επιλογή φορέα ελέγχου. 4. Απαγορεύεται ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα να υποδείξει στον ιδιοκτήτη ή στο διαχει ριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους, φορέα ελέγχου της επιλογής του. Αντ’ αυτού πρέπει να κοινοποιούν στον ενδιαφερόμενο τον κατάλογο της παραγράφου 2. 5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους διαφωνήσει με την έκθεση περιοδικού ελέγχου του φορέα τότε ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 10 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Ο παλαιός φορέας, εφόσον αντικατασταθεί, υποχρεούται να χορηγήσει πλήρες αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που διατηρεί, με το σύνολο των στοιχείων που έχει (σχεδιαγραμμάτων, οικοδομικής άδειας, μελέτης, πιστοποιητικών, οδηγιών χρήσης, συντήρησης, ελέγχου .) στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους που θα τα παραδώσει στον νέο φορέα ελέγχου. 7. Με ετήσια απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης δύναται να ανατίθεται στον Ελληνικό Οργανισμό Τυπο ποίησης ΑΕ (ΕΛΟΤ ΑΕ) ο δειγματοληπτικός έλεγχος των εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων που πραγματοποιούνται από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους στο πλαίσιο τον νομίμων διατάξεων και προϋποθέσεων. Προκειμένου να πραγματοποιήσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους σε φορείς πιστοποίησης ο ΕΛΟΤ ΑΕ, ως διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ φορέας, παραιτείται από την δυνατότητα πραγματοποίησης αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων.

Άρθρο 10 Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές
1. Οι έλεγχοι και οι δοκιμές πραγματοποιούνται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λει τουργίας των ανελκυστήρων από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων, όπως αυτοί καταχωρούνται σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινή υπουργική απόφαση. Περιλαμβάνουν όλες τις δοκιμές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα, εκτός από τη χρήση δοκιμαστικών βαρών, και επαναλαμβάνονται ως εξής: α) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε εξαετία. β) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία. γ) Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία. δ) Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στά σεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία. ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε πολύ μεγάλα ξενοδοχεία ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος. Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού (αρχικού ή περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Τα πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου θα πρέπει να εκδίδονται εντός των ανωτέρω διαστημάτων. 2. Οι έλεγχοι είναι υποχρεωτικοί και διενεργούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την άδεια λειτουργίας ή το πιστοποιητικό αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο εγκατάστασής του, συμπληρωμένες με τις κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες που θα εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και θα αφορούν τη βελτίωση του επιπέδου ασφά λειας των υφιστάμενων ανελκυστήρων. 3. Μετά το πέρας του περιοδικού ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους έχει υποχρέωση να υποβάλλει αίτηση εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα ημερών για την ανανέωση της πράξης καταχώρησης του ανελκυστήρα στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α., υποβάλλοντας το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου του αναγνωρισμένου φορέα 4. Αν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων μερών σχετικά με την υπαιτιότητα των τεχνικών απο κλίσεων που ενδέχεται να διαπιστωθούν από τον περιοδικό έλεγχο και την αποδοχή ή μη της ευθύνης συμμόρφωσης με τις υποδείξεις του φορέα ελέγχου, μέχρι τον καταμερισμό των ευθυνών, δεν θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 5. Αν ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους διαφωνήσει με την εκτίμηση του φορέα ελέγχου ως προς την έκθεση ελέγχου του τελευταίου μπορεί είτε να τον αντικαταστήσει και να αναθέσει την σχετική διαδικασία σε άλλον φορέα ελέγχου είτε να προσφύγει στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), το οποίο αναθέτει την επανάληψη του ελέγχου σε εμπειρογνώμονα με την παρουσία του φορέα ελέγχου. Το πόρισμα του ελέγχου αυτού είναι δεσμευτικό για τον φορέα, ο οποίος υποχρεούται, όπως και ο αιτών τον επανέλεγχο σε συμμόρφωση. Επιπλέον, αν διαπιστωθούν ευθύνες του φορέα ελέγχου επιβάλλονται τα πρόστιμα της παραγράφου 2 του άρθρου 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 6. Οι φορείς ελέγχου θα μπορούν να εκτελούν ορισμένο αριθμό περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη και το αν γίνονται και αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα. Πιο συγκεκριμένα: α) Ένας περιοδικός έλεγχος ημερησίως, εάν ο αριθμός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του) είναι δύο την ίδια ημέρα. β) Έως τέσσερις περιοδικούς ελέγχους ημερησίως, εάν δεν διενεργούνται αρχικοί έλεγχοι την ίδια ημέρα από τον ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του). γ) Έως δύο περιοδικούς ελέγχους, εάν ο αριθμός αρχικών ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται από το ίδιο αρμόδιο ελεγκτή του φορέα (με το βοηθητικό προσωπικό του) είναι ένας την ίδια ημέρα. Επίσης κάθε εβδομάδα, ένας αρμόδιος ελεγκτής (με το βοηθητικό προσωπικό του) μπορεί να απασχολείται με ελέγχους ανελκυστήρων μέχρι έξη (6) ημέρες, οπότε και αντίστοιχα διαμορφώνεται ο συνολικός αριθμός αρχικών και περιοδικών ελέγχων ανελκυστήρων, σύμφωνα με τα εδάφια α, β και γ ως ανωτέρω. Ο μέγιστος ημερήσιος αριθμός αρχικών ελέγχων, που μπορεί να απασχολείται το ίδιο πρόσωπο του φορέα ελέγχου, είναι δύο.

Άρθρο 11 Έκτακτοι έλεγχοι – Ατυχήματα Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται:
α) Από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, αν επέρχεται σημαντική μετατροπή στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σημαντική μετατροπή μπορεί να είναι η αλλαγή χρήσεως του κτιρίου, η τροποποίηση διαδρομής του ανελκυστήρα , η αλλαγή του ωφέλιμου φορτίου του ή η σημαντική μεταβολή της ταχύτητας του. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον νόμιμου εκπρό σωπο του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα. β) Από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Ν.Α., σε περιπτώσεις καταγγελιών για παράνομη ή μη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα ή σε περίπτωση ατυχήματος. Στις περιπτώσεις αυτές, πλην της περίπτωσης ατυχήματος, αρμόδιοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Ανάπτυξης διενεργούν το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο και συντάσσουν έκθεση ελέγχου. Κατά τον έλεγχο αυτό παρίσταται υποχρεωτικά και χωρίς αμοιβή ο υπεύθυνος συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ή/ και ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, κατά την κρίση των οργάνων ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν κάθε μέσο και βοήθεια για τον έλεγχο. Για την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου ενημερώνονται εγγράφως ή ηλεκτρονικά (μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α.. Εάν διαπιστωθούν παρεκκλίσεις ή παρατυπίες, επιβάλλουν τις προβλεπόμενες από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση κυρώσεις στον υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 13. Για την περίπτωση του ατυχήματος, εάν η Διεύθυνση Ανάπτυξης λάβει γνώση την ίδια μέρα ή την αμέσως επόμενη από το ατύχημα, διενεργεί άμεσα έλεγχο και συντάσσει έκθεση ελέγχου χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας από τη παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. Αν αυτό δεν είναι εφικτό τότε ο Νομάρχης συγκροτεί όργανο ελέγχου στο οποίο συμμετέχουν ένας αρμόδιος υπάλληλος για ανελκυστήρες της οικείας Διεύθυνσης Ανάπτυξης, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα ανελκυστήρων από το Τεχνικό Επιμελητήριο, ένας επιθεωρητής από τους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων που θα ορίζει το ΕΣΥΔ και ένας εκπρόσωπος του επαγγελματικού κλάδου των εγκαταστατών. Το όργανο ελέγχου ενημερώνεται άμεσα περί του ατυχήματος από τους σχετιζόμενους με τον ανελκυστήρα και από το συντηρητή, εκτελεί το ταχύτερο έλεγχο και συντάσσει έκθεση πραγματογνωμοσύνης, η οποία διαβιβάζεται στις συναρμόδιες αρχές. Στην έκθεση αυτή, το Όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων που μπορεί να είναι και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόμενες σε μη τήρηση των προβλεπόμενων απαιτήσεων. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. εξετάζει το θέμα έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργάνου ελέγχου, την έκθεση του συντηρητή την οποία υποβάλλει με ευθύνη του εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία του ατυχήματος στη Διεύθυνση Ανάπτυξης αλλά και τυχόν εκθέσεις άλλων Υπηρεσιών και προβαίνει στον καταλογισμό ευθυνών, στην επιβολή τυχόν προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, στη διακοπή ή στη συνέχιση λειτουργίας του ανελκυστήρα. Μετά την αποκατάσταση τυχόν ζημιών απαιτείται, με μέριμνα του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, έλεγχος από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου για την έγκριση συνέχισης λειτουργίας του ανελκυστήρα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους στην οικεία Διεύθυνση Ανάπτυξης για ενημέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα. Τα έξοδα των ζημιών και του επανελέγχου βαρύνουν τον υπεύθυνο του ατυχήματος. γ) Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδομική παράβαση, από τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολεοδομίας, οι οποίες συντάσσουν έκθεση που διαβιβάζουν στη Διεύθυνση Ανάπτυξης.

Άρθρο 12 Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα
1. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Ν.Α. επιβάλλεται η διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που μετά από έλεγχο είτε αυτής της υπηρεσίας είτε αναγνωρισμένου φορέα ελέγχου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, προκύψει ότι: (α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών ή περιοδικών ελέγχων ανάλογα με τη περίπτωση. (β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, εντός τακτής προθεσμίας που έθεσε ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγχου. (γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11. 2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. με σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα την πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή σε αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και στον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη. (β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι λόγοι των αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις. (γ) Μετά πάροδο πέντε (5) ημερών από την επίδοση του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία εκδίδει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία εντός της προθεσμίας αυτής. Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση με την οποία επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις επιδίδεται στους ενδιαφερομένους κατά τα ανωτέρω. (δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία και προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισμού, κεντρικός διακόπτης κλπ). Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον εγκαταστάτη ή τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο ανελκυστήρας ή του νόμιμου εκπροσώπου τους . Το πρωτόκολλο συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το ένα επικολλάται στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα, το άλλο παραμένει στον φάκελο του ανελκυστήρα στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Ν. Α. και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Υποστήρι ξης Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. (ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αμελλητί ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος για να ενεργήσει ανάλογα.

Άρθρο 13 Κυρώσεις
Πέραν των οριζομένων στο άρθρο 11 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/οικ.32803/1308, για τους παραβά τες των διατάξεων του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ορίζονται τα εξής: 1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, επιβάλλεται με απόφαση του αρμόδιου Νομάρχη πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ υπέρ της Ν. Α. που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο μπορεί να διπλασιάζεται, με την ίδια διαδικασία. 2. Στους αναγνωρισμένους ή κοινοποιημένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 7 της υπ’ αριθμ. οικ.3354/ 91/8.2.2001 (ΦΕΚ 149/Β) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισμένους ή κοινοποιημέ νους φορείς ελέγχου που εκτελούν πλημμελείς ή πλαστούς ή γενικότερα ελέγχους που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα κατά παράβαση της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης, της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και των λοιπών διατάξεων που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης των παλαιών ανελκυστήρων (για τους περιοδικούς ελέγχους), εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας, θα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών και της Διεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες(15.000) ευρώ υπέρ της οικείας Ν. Α. όπου έχει έδρα ο φορέας, που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα περί δημοσίων εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον αρμόδιο φορέα διαπίστευσης. 3. Πρόστιμο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης και της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στον αδειούχο εγκαταστάτη ή στον συντηρητή Δ’ ειδικότητας ή στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους ή και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές Δ΄ ειδικότητας μπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 του β.δ. της από 25 Μαΐου 1938 που συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελματικής άδειας. 4. Ειδικότερα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει στην υγεία και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων, τα επιβαλλόμενα από τον αρμόδιο Νομάρχη πρόστιμα μπορούν να κλιμακώνονται ως εξής: α. Πρόστιμο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των σφραγίδων και έχει συμβεί ατύχημα. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήματος κατά την διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς μέριμνα για καταχώρηση , μη ανανέωσης καταχώρησης κ.λ.π.). β. Πρόστιμο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης ή για παραλείψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. γ. ι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη που παραλείπει να μεριμνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και ιι) Πρόστιμο μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) Ευρώ στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή στον νόμιμο εκπρόσωπο τους που παραλείπει να μεριμνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα.

Άρθρο 14 Προσφυγές
Κατά των αποφάσεων χορήγησης ή άρνησης χορηγήσεως άδειας συνεργείου, βεβαίωσηςαπόφασης καταχώ ρησης ανελκυστήρα, επιβολής προστίμων ή κυρώσεων, χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της από φασης. Η προσφυγή αυτή ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον και κατατίθεται στην οικεία Ν.Α. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 (ΦΕΚ 97 Α΄) όπως ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 15 Μεταβατικές διατάξεις
1. Το παρόν άρθρο αφορά αποκλειστικά ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου με βάση την υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση ή την υπ’ αριθμ. Φ9.2/3899/253/2002 (ΦΕΚ 291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση.
Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων για τους οποίους έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντάσσονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης στο άρθρο 10 «Περιοδικοί Έλεγχοι και δοκιμές». 2. α) Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας, παρέχεται προθεσμία (1) ενός έτους από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. β) Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης, παρέχεται προθεσμία (2) δύο ετών από τη δημο σίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. γ) Για τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν παρέλθει τριακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία (4) τεσσάρων ετών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. δ) Για τους ανελκυστήρες, για τους οποίους έχουν παρέλθει τεσσαρακονταετία από την ημερομηνία εγκατάστασής τους, παρέχεται προθεσμία (3) τριών ετών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινή υπουργική απόφαση, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. ε) Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες, παρέχεται προθεσμία (5) πέντε ετών από τη δημοσίευση της παρού σας κοινής υπουργικής απόφαση , εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. στ) Ειδικά για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ.: σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων, σε ξενοδοχεία ή Νοσοκομεία ή θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, παρέχεται προθεσμία (1) ενός έτους από τη δημο σίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποχρεούνται να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου. Σε περίπτωση απουσίας σχετικών δικαιολογητικών εγκατάστασης του ανελκυστήρα, το έτος εγκατάστασής του θα τεκμαίρεται από το έτος έκδοσης της άδειας οικοδομής του κτηρίου. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους ενημερώνεται υποχρεωτικά εγγράφως από τον υπεύθυνο συντηρητή του ανελκυστήρα γι’ αυτή του την υποχρέωση. Για τους περιοδικούς ελέγχους των ανελκυστήρων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θα πρέπει να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισμένο φορέα εντός των ανωτέρω αντιστοίχων χρονικών προθεσμιών από τη δημοσίευση της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 16 «Τελικές διατάξεις»
1. Από την έναρξη ισχύος του παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης, καταργούνται η υπ’ αριθμ. οικ.3899/253/ Φ.9.2 (ΦΕΚ 291/Β/2002) κοινή υπουργική απόφαση και οι διορθώσεις αυτής υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 372/Β/26.3.2002, ΦΕΚ 510/Β/25.4.2002 και ΦΕΚ 781/Β/25.6.2002, τα υπ’ αριθμ. Φ.9.2/7192/506/2002, Φ.9.2/16245/1076/2003 και Φ.9.2/ 6065/407/18.6.2004 έγγραφα εφαρμογής της προαναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – Διεύθυνσης Υποστήριξης Βιομηχανιών του Υπουργείου Ανάπτυξης ως και κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται από αυτή. 2. Όπου στην υπ’ αριθμ. Φ.9.2/οικ.32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) κοινή υπουργική απόφαση αναφέρεται «αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η Διεύθυνση Υποστήριξης Βιομηχανιών της Γ.Γ.Β. πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9 παρ. 1 και 3 αυτής όπου ορίζεται ότι είναι η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ.Β. 3. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα, η βεβαίωση απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα και η άδεια συνεργείου ή συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων είναι τυποποιημένες σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης. 4. Τα παραρτήματα που προσαρτώνται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 17
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Comments for this post are closed.